• Sam Manekshaw Quotes

    Sam Manekshaw Quotes

    Field Marshal Sam Hormusji Framji Jamshedji Manekshaw MC (3 April 1914 – 27 June 2008), also known as Sam Bahadur

    • 83
    • 27 June 2020